Ảnh chiến sĩ

Mặt sau ảnh có chữ “NVA soldier found in a VC pack” (dịch nghĩa: ảnh một bộ đội Bắc Việt tìm thấy trong một chiếc ba lô của bộ đội)

Bình luận
thuvien