Đại hội văn giới và báo giới Hà Nội thập niên 1930

3 đại diện Tự Lực Văn Đoàn: (1) Nhất Linh, (2) Khái Hưng, (3) Thạch Lam

Bình luận
thuvien