Tranh của hoạ sĩ Pháp vẽ về Đông Dương trên tạp chí Extreme Asie năm 1929

Bình luận
thuvien