Tuần báo tiểu thuyết thứ năm (1937-1940)

Tuần báo Tiểu thuyết thứ 5 ra đời từ 1937 do Lê Cường làm chủ nhiệm, Lê Tràng Kiều làm chủ bút và Đồ Phồn làm thư tòa soạn. Trụ sở báo đặt ở Phố Đỗ Hạnh. Báo khổ 32x24cm, 24 trang, số đặc biệt lên đến 32 hoặc 52 trang. Tuần báo tiểu thuyết thứ 5 (1937-1940)

Bình luận
thuvien