Call for papers: French artists in colonial Vietnam: Interactions, practices and works
Scroll down for French. The birth of Vietnamese modern art is commonly traced back to the establishment of the Indochina School of Fine Arts in 1924. Nevertheless, there is a lack of extensive scientific research on the earlier factors that laid the foundation for Vietnamese modern art and the values that nurtured it. Thanks to […]
Thư mời tham gia viết sách: Họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam cuối thế kỷ 19 – nửa đầu thế kỷ 20
Sự ra đời của mỹ thuật hiện đại Việt Nam thường được cho là gắn với việc thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1924. Tuy nhiên, những yếu tố đặt nền tảng cùng những giá trị nuôi dưỡng nó trước đó dường như chưa được nhìn nhận một cách khoa học và […]
Đông Dương thuộc Pháp cuối thế kỉ 19
Bản dịch phần về Việt Nam trong tác phẩm nhan đề European Settlements in the Far East (tạm dịch: Châu Âu thiết lập thuộc địa ở Viễn Đông) của Smith D. Warres, ấn hành tại New York vào năm 1900
Quốc thư trao đổi giữa vua Louis XIV và Chúa Trịnh năm 1681
Bản dịch bức thư của vua Louis XIV gửi Chúa Trịnh Tạc, và bức thư phúc đáp của Chúa Trịnh Căn, in trong cuốn sách La Geste Francaise en Indochine (tạm dịch: Cử chỉ của Pháp ở Đông Dương) do Georges Taboulet biên soạn, xuất bản tại Paris năm 1955
Ghi chú mật và báo cáo giám sát của Pháp về Nguyễn Ái Quốc năm 1920
Từ năm 1919 đến năm 1955, các cơ quan an ninh của Pháp tại Đông Dương và Pháp đã giám sát hoạt động chính trị của Nguyễn Ái Quốc (sau này là Hồ Chí Minh), cũng như theo dõi chặt chẽ sự ra đời và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đã sinh ra vô số các giấy tờ hành chính, báo cáo chi tiết, ghi chú mật, thư từ trao đổi giữa các cơ quan cảnh sát, lãnh sự quán Pháp ở châu Á, Bộ Thuộc địa và Phủ Toàn quyền.
category
Phim Tư Liệu